p
ÚVOD PROGRAM UDÁLOSTI ODKAZY DOKUMENTY POLICIE ČR

ÚVOD

Cílem těchto stránek je seznámit vás s naším programem prevence rizikových forem chování a představit vám naše projekty.


Vidět studenty i jinak

Přáním všech rodičů je, aby se jejich děti staly nejen vzdělanými, ale i spokojenými lidmi, kteří si dovedou vážit sami sebe. Mezi faktory, které mohou významně podpořit toto přání, patří i dobře fungující rodina, možnost dětí trávit příjemně svůj volný čas, přátelská a tvůrčí atmosféra ve škole a prostor pro realizaci jejich aktivity a nápadů.
Smyslem školního preventivního programu je nejen deklarování cílů a prostředků, které si škola stanovila, ale především i jejich každodenní naplňování. Samozřejmě, že představy a realita života nejsou vždy zcela v souladu, ale důležité je, aby převažovaly dny, kdy studenti i jejich učitelé jsou ve škole spokojeni, jdou do ní rádi a těší se na další pokračování zajímavých výprav za poznáním.
Zamyslete se prosím společně s námi i nad tím, jakým způsobem nám můžete pomoci takovou atmosféru vytvářet. Pro nás pedagogy to znamená každý den přemýšlet o své práci i v době vlastního volna, připravovat zajímavé vyučovací hodiny, trávit s dětmi svůj volný čas. Jistěže nás taková práce těší, ale bez aktivního přístupu a pomoci studentů a rodičů by se naše snaha stala marnou a úmornou dřinou bez viditelného konce.
Prevence rizikového chování na naší škole nespočívá pouze v realizaci speciálních projektů prevence, ale v každodenním úsilí všech pedagogů na vytváření atmosféry vzájemného porozumění a tolerance, v úctě k právům studentů i učitelů a v jejich vzájemné spolupráci. K tomu velmi pomáhá i Studentská rada, kde studenti společně jednají o svých problémech a předkládají je řediteli školy k posouzení. Pěknou tradicí na naší škole je také konání adaptačních třídních pobytů, sportovních soutěží, exkurzí, besed a  a olympiád.
Za velmi přínosnou aktivitu považujeme možnost studentů sportovat a soutěžit, ať už v různých sportovních kroužcích ve škole i mimo ni. Nejde jen o sportovní výkony, ale i o ochotu spolužáků přijít podpořit svůj tým a mít radost ze společného prožitku. I v ostatních školních kroužcích nejrůznějšího zaměření nacházejí studenti možnost sebeuplatnění a prosazení se mezi ostatními.
Pro naše studenty připravujeme každý rok i rozšiřující cílené projekty. Studenti se tak již řadu let mohou zúčastnit semináře s psychologem Mgr. Josefem Zikou. Cílem setkání je možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a zdokonalovat se v sociální komunikaci. Podobné zaměření doplněné posilováním právního vědomí studentů mají pořady Street Law, jejichž autory a propagátory je v České republice nezisková organizace Partners Czech, se kterou je naše škola také v kontaktu. Značnou pozornost věnujeme i podpoře zdravého životního stylu a racionálního způsobu stravování. Škola v oblasti prevence rizikového chování spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech, Městským úřadem Louny a Krajským úřadem Ústeckého kraje, MŠMT, s jejichž finanční podporou naše projekty pro studenty realizujeme.
Závěrem bych chtěl říci, že jakákoli snaha rodičů i školy nemůže vytvářet automatickou a úplnou ochranu dětí před společensky nežádoucími vlivy a závislostmi, v určité chvíli se musí rozhodnout každý sám za sebe. Udělejme tedy společně všechno pro to, aby toto rozhodnutí bylo správné, ale nelámejme hůl ani nad těmi, kteří se vydali svou vlastní cestou; hledání a omyly k mládí prostě patří.

Mgr. Vilém Vojtěch, školní metodik prevence GVH v Lounech 2021